Den

Amazonzka Valkyrians

Stadgar.

 
§ 1.
Föreningens namn är Den Amazonska Valkyrian
§ 2.
Föreningens hemort är Ekenäs
§ 3.
Föreningens Syfte är att befrämja kunskapen om alla de fem olika könstillhörigheternas existens och stödja deras rätt till ett verksamt uttryck i den sociala och kulturella fortbildnings prossesen liksom deras rätt till jämställdhet i ekonomiska frågor.

Samt att arbeta för att upprätta och vidareutveckla barnens rätt till socialt och kulturellt medbestämmande.

Samt att, igenom att sprida upplysning om, gentemot de nu förhärskande pateriarkala kulturernas identitets-strukturer alternativa strukturer och rollmönster, främja upplösningen av de obalanser vilka nu igenom tidens ökade mentala mognad allt tydligare syns framträda som en naturlig följd av den tidigare periodens etniska styrning.

Samt att befrämja möjligheten till ett fullgott självförsvar på både det intellektuella, juridisk-politiska, ekonomiska och fysiska planet för alla samhällets medlemmar och då speciellt för, från tidigare traditionellt försvagade samhällsgrupper så som kvinnor, obesuttna, handikappade, naturfolk, på vägen boende, socialt, sexuellt och kulturellt avikande och andra av det rådande stats-makt systemet o-promoterade.

Föreningens verksamhets former är:
Att anordna möten, diskussioner, föreläsningar och kulturella händelser.
Att anordna film förevisningar.
Utgivande av tidskrift.
Främjande av tillgång till god vetenskaplig ämnes relaterad litteratur.
Stödjande av upprättandet och upprättande av fredade andakts platser för jordmoder och fruktbarhets dyrkan och shamanistiska riter.

§ 4.
För att inträda och bli medlem i föreningen, så skall man till en styrelsemedlem inlämna sina personuppgifter, och till föreningen, via kassören betala föreningen en årlig medlemsavgift vars storlek bestäms vid årsmötet.
Denna avgift, vilken endast är obligatorisk då man inträder i föreningen, berättigar medlemmen till föreningens publikationer och till rösträtt. Medlemsavgiften gäller ett år och räknas till årets utgång.
Under årets första halva räknas medlemsavgiften som gällande till innevarande års utgång, under den följande halvan till inkommande års utgång.

§ 5.
Föreningens styrelsemedlemmar skall vara minst tre. Ordförande, sekreterare och kassör. Men antalet styrelsemedlemmar bör om antalet aktiva föreningsmedlemmar räcker till vara 5 +2 suppleanter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och en medlemsrepresentant.

§ 6.
Föreningens räkenskaps period börjar vid årets innegående och upphör vid årets slut.

§ 7.
Föreningens styrelse och revisorer väljes vid föreningens årsmöte, där även bokslutet fastställes och beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga fattas.

§ 8.
Kallelse till föreningens årsmöte sker per brev eller telefon till alla föreningens medlemmar, årsmöte hålles inom mars månad.§ 9.
Föreningens tillgångar fördelas rättvist mellan föreningens röstberättigade medlemmar i fall av föreningens upplösning.


§ 10.
Föreningens språk är svenska men en medlem har rätt att använda sitt eget modersmål och mötes protokoll skall skrivas ut på finska vid begäran.

§ 11.
Vem som helst är välkommen att vara medlem i föreningen så länge han eller hon inte medvetet motarbetar föreningens syften och mål och/eller utför handlingar ämnade att skada föreningen.


 

       

 

 

 

 

 
 

Valkyrian
Lovefire?
Hotporn
Forumet
Stadgar Ideal Länkar